Địa chỉ: Phường Thạch Quý Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 0982215768